දෙවියන් වහන්සේගේ ශ්‍රී වචනය සරලව හා විද්‍යාත්මකව අර්ථකථනය කරමින් එමගින් ප්‍රකාශ වන දේව පණිවුඩය පිළිබඳව දැනුවත් වෙමින් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට තව තවත් සමීප වීමට ඔබ සැමට සුහද ආරාධනා!
ස්තුතියි
ඔබට ජය
ජේසු පිහිටයි
ධර්මෝපදේශකයා

Ads 468x60px

THEMES